Regulamin

Sekson – konferencja o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością ruchową

02-03.10.2021 r. Warszawa

§1. Zasady Ogólne

 1. Definicje:
  1. Konferencja – III Konferencja Sekson – konferencja o seksualności i rodzicielstwie osób
   z niepełnosprawnością ruchową, która odbędzie się w dniach od 02.10.2021 do 03.10.2021 roku w Centrum Kreatywnym Targowa, ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa
  2. Organizator – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82/1 Warszawa
  3. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – formularz internetowy umożliwiający obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję
  4. Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
  5. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, która za pomocą Systemu Rezerwacji prawidłowo zarejestrowała się do dnia 24.09.2021 r. na konferencję oraz w przypadku wyboru biletu z opłatą za ciepły posiłek opłaciła ciepły posiłek, o którym mowa w §4 ust.1 niniejszego Regulaminu
  6. Bilet – potwierdzenie udziału uczestnika w konferencji
  7. Konto bankowe – konto bankowe Organizatora, na które wpływać będą opłaty za ciepły posiłek
   w Konferencji o numerze 16 1600 1286 0003 0031 8642 6150 w BNP Paribas Bank Polska S.A.
  8. Opłata za ciepły posiłek – kwota określona przez Organizatora jaką Uczestnik jest zobowiązany zapłacić
   w celu skorzystania z ciepłego posiłku podczas Konferencji.
  9. Płatnik – osoba, która uiszcza Opłatę za ciepły posiłek.
  10. Osoba trzecia – osoba deklarująca za pomocą Systemu rezerwacji, udział w konferencji Uczestnika
  11. Serwis pośrednictwa finansowego – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 1. Informacje dodatkowe.
  1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej konferencji: www.sekson.pl
  2. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
  3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów.
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
   i obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do dnia 24.09.2021 r. dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych.
  W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Konferencji może odbyć się bez kosztowo. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.
 4. Liczba biletów uprawniających do udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania w widocznym miejscu identyfikatora otrzymanego przez Organizatora i okazania go na każde wezwanie Organizatora lub osób upoważnionych przez Organizatora, przez cały czas trwania konferencji.

§3. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 1. Rejestracja uczestnictwa rozpoczyna się od 16.08.2021 r. i trwa do wyczerpania puli biletów, ale nie dłużej niż do 27.09.2021 r. W sytuacji wyczerpania puli miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania rejestracji uczestnictwa w terminie wcześniejszym niż 27.09.2021 r.
 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej konferencji.
 3. Rejestracja oraz uczestnictwo w Konferencji są nieodpłatne, chyba że Uczestnik wybierze podczas rejestracji opcję udziału z ciepłym posiłkiem w obu lub jednym dniu Konferencji.
 4. Uczestnik w formularzu rejestracyjnym ma możliwość wyboru uczestnictwa w warsztatach w dniu 02 – 03.10.2021 r. oraz wybrania dwóch tematów warsztatów do wyboru (temat priorytetowy warsztatów i następny w kolejności). Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania rejestracji na warsztaty w sytuacji wykorzystania przysługującej danym warsztatom puli miejsc.
 5. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 6. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 7. Aby ukończyć rejestrację, Uczestnik musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych
  z realizacją Umowy.
 8. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia uczestnictwa
  w Konferencji.

§4. Rozliczenia

 1. Opłata za ciepły posiłek wynosi 41,50 zł brutto (kwota ta uwzględnia podatek VAT 23% oraz prowizję Serwisu pośrednictwa finansowego w wysokości 0,7%) i obejmuje cenę jednego posiłku w danym dniu serwowanego podczas przerwy obiadowej w wyznaczonej sali przez organizatorów na terenie Centrum Kreatywności Targowa W przypadku wyboru opcji dwóch ciepłych posiłków, opłata za ciepły posiłek wynosi 83,00 zł  
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za ciepły posiłek w zależności od wyboru w wysokości 41,20 zł brutto lub 82,40 zł brutto poprzez Serwis pośrednictwa finansowego
 3. Osoba trzecia nabywająca bilet potwierdza, że posiada upoważnienie Uczestnika do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszego Regulaminu. Osoba trzecia dokonująca rejestracji i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia w imieniu Uczestnika zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatora na adres: [email protected] W sytuacji rezygnacji z udziału w konferencji z opcją opłaconego ciepłego posiłku Uczestnik zobowiązuje się zawiadomić o tym Organizatora na adres: [email protected] z prośbą o zwrot opłaty. W celu zwrotu opłaty ciepłego posiłku  należy wysłać wniosek o zwrot na adres [email protected]. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia prośby o zwrot opłaty w sytuacji otrzymania informacji od Uczestnika o rezygnacji po dniu 29.09.2021 r.
 5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez Serwis pośrednictwa finansowego na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez Serwis pośrednictwa finansowego.

§5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych
  i marketingowych, prasowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, prasowych, a także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
 2. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Dane osobowe Uczestnika lub Płatnika nie będą przekazywane innym administratorom danych bez jego wiedzy i zgody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik lub Płatnik mają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu.
 6. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP
  i przeciwpożarowych.
 7. Uczestnicy nie mają prawa do rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpień prelegentów.
 8. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału
  w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub budynku i terenu, w którym organizowana jest Konferencja.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres [email protected]. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie przyjmuje się , że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 10. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Domaniewska 50a, 02-671 Warszawa, pod nr telefonu: 22 349 97 71, 666-324-329 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: [email protected]
 11. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 12. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 13. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
 14. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Konferencji jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższego regulaminu wydarzenia.
Przejdź do sekcji głównej